free bubble theme for 8900 & 9630.

FREE OTA DOWNLOAD FOR 8900 & 9630 DEVICES ONLY.

8900 OTA / 9630 OTA / 9700 OTA