blue kitty / 8300, 8900 & 9600.

adorable iconless hello kitty theme for the 8300, 8900 & 9600 only!!!
$6.50 - 8300 GET IT NOW.
$7.50 - 8900 GET IT NOW.
$7.50 - 9600 GET IT NOW.